Rejestracja karty SIM


Jeśli jesteś posiadaczem oferty na kartę, przypominamy o konieczności jej rejestracji w związku z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Zarejestruj Swoją kartę już teraz, dzięki czemu będziesz pewny, że nie utracisz swojego numeru z dniem 1 lutego 2017 r.

W przypadku aktywacji nowych numerów na kartę, Ustawa nakłada obowiązek rejestracji i weryfikacji użytkownika przed uruchomieniem usługi.

Jeżeli posiadasz już abonament w FM GROUP Mobile, proces weryfikacji masz już prawie za sobą. Wystarczy, że podasz dodatkowe dane w formularzu. Natomiast jeśli nie posiadasz usługi abonamentowej w FM GROUP Mobile, po wypełnieniu wyślemy do Ciebie kuriera z gotowym formularzem do podpisania, bezpłatnie.

Dane dotyczące karty SIM
Dane posiadacza karty SIM
Adres

UWAGA! Jeśli nie posiadasz jeszcze naszego abonamentu i nie przechodziłeś wcześniej procesu weryfikacji, wyślemy do Ciebie bezpłatnie kuriera. Będzie on miał przy sobie gotowy formularz do podpisania oraz będzie upoważniony do weryfikacji danych osobowych posiadacza karty. Prosimy o okazanie kurierowi dowodu tożsamości.

Notatki:
Prosimy o potwierdzenie zgodności danych, poprzez wpisanie kodu przesłanego na podany e-mail bądź numer telefonu w formie SMS.
Wyrażam zgodę na dostarczanie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ww. adresu e-mail proponowanych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. zmian warunków regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych usług. Niniejsze oświadczenie nie dotyczy dostarczania propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których umowa w ofercie na kartę (pre-paid) lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dla Abonentów w ofercie na kartę (pre-paid), którego treść akceptuję. Wskazane powyżej dane osobowe są aktualne i prawdziwe. Jestem osobą uprawnioną do złożenia niniejszego „Formularza rejestracyjnego”.
FM GROUP Mobile Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe zawarte w formularzu i przekazane w trakcie świadczenia usług telekomunikacyjnych będą przetwarzane w celu ich świadczenia, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez FM GROUP Mobile. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz odwołania w każdym czasie złożonych oświadczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie, przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanym w niniejszym formularzu, a także danych dotyczących treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej „Umową”) oraz zobowiązań z niej wynikających, jedynie w niezbędnym zakresie, podmiotom współpracującym przy lub w związku z wykonywaniem umowy z Dostawcą Usług, przede wszystkim firmie FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508. Zgoda ta obejmuje w szczególności zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych w szczególności: 1) nazwisk i imion, pełny adres zamieszkania, pełny adres korespondencyjny, numer PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) w rozszerzonym zakresie: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Numer Identyfikacji Podatkowej (art. 161 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); w celu sprzedaży, obsługi Abonenta, archiwizacji i wprowadzania danych w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów, rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w niniejszym formularzu) oraz wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych, a w szczególności wyrażam zgodę na: otrzymywanie reklam i powiadomień, w tym związanych z marketingiem produktów i usług występujących w obrocie handlowym pod znakiem „FM GROUP”, tworzenie zbiorczego profilu Abonentów Dostawcy Usług oraz przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych ze względu na właściwość świadczonej usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych transmisyjnych w celu marketingu usług telekomunikacyjnych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informacji telefonicznej i spisie Abonentów/Użytkowników. Zgoda dotyczy zamieszczenia identyfikujących danych osobowych obejmujących: numer telefonu, imienia i nazwiska, adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, w spisach Abonentów/Użytkowników FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wykorzystywanie identyfikujących danych osobowych dla potrzeb świadczenia przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o numerach telefonicznych. Zgoda obejmuje zamieszczanie danych osobowych zarówno w spisach udostępnianych w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej posiadającej możliwość wyszukiwania numerów. Celem spisu jest umożliwienie sprawnego wyszukiwania numerów Abonentów/Użytkowników. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli Użytkownika. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób.